Kupując samochód dla dziecka możesz stracić z oczu kwestie podatkowe.  Oto prosta instrukcja jak kupić i zgłosić w urzędzie samochód dla dziecka

Formalne opcje zakupu – samochód bezpośrednio na dziecko lub we współwłasności (Ty i dziecko współwłaścicielami)

Samochód na 18 urodziny – fajnie gdy dziecko stanie się formalnym właścicielem, a nie tylko użytkownikiem, ale dziecko zwykle nie ma jeszcze dochodów. Możesz dokonać darowizny rzeczowej lub pieniężnej i auto jest w pełni własnością dziecka. Nie płacisz podatku, a jedynie zgłaszasz do urzędu skarbowego, o czym poniżej.

Plusy: pomijając emocje okolicznościowe, dziecko zaczyna budować własną historię ubezpieczeniową bez wpływu na Twoje ubezpieczenie (wiele towarzystw ubezpieczeniowych stosuje wyższą stawkę dla osób poniżej 25 roku życia – dotyczy także współwłasności). Minusy: ?

Samochód we współwłasności podobnie. Plusy: jesteś współwłaścicielem, więc bez ciebie dziecko samochodu nie sprzeda, będziesz wiedział o stłuczce itd.; Minusy: zwykle wzrasta polisa ubezpieczeniowa

Zobacz samochody od ręki:

TUTAJ używane auta

TUTAJ nowe samochody

Darowizna pieniężna – załóż dziecku rachunek bankowy, przelej kwotę (musi być wpłata na konto lub przelew pocztowy), darowizna na rzecz dziecka jest zwolniona od podatku, wystarczy zgłoszenie w urzędzie skarbowym (formalność bez kosztów na formularzu SD – Z2). Dziecko za samochód płaci samo z własnego konta. Jak kupicie auto bez powiadomienie US mogą pojawić się kłopoty formalne. Kwota darowizny wobec której nie trzeba dokonywać zgłoszenia w US to 9 637 zł od jednej osoby w okresie 5 lat.  Jeżeli na samochód zrzuci się mama, tata (jak trzeba więcej to babcia, dziadek) nie trzeba zgłaszać, do US jeżeli od każdego darowizna niższa niż 9.6 tys. zł – przepis poniżej.

Darowizna rzeczowa – kupujesz samochód na siebie i przenosisz je darowizną na dziecko. Podobnie nie będzie podatku od darowizny, bo I grupa podatkowa, tylko zgłoszenie darowizny w urzędzie skarbowym na stosownym formularzu SD – Z2 (gdy kwota powyżej 9.6 tys. zł). Jak darowizna będzie zrobiona od razu, to nie ma żadnego przerejestrowywania, tylko od razu będzie rejestracja na dziecko. Jak dziecko nie ma rachunku bankowego, to może się okazać prostsza droga.

Obowiązujące przepisy:
Art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

2) w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 [9 637 zł] – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

3. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

4. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

1) wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, wyprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub

2) gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.